Registration/Registro/Registrace

If the country is not mentioned in the offer, the scholarships for the particular academic year are not available/ Sí el país no se menciona en la oferta, las becas para el año académico particular no son disponibles./ Jestliže země není uvedena v nabídce, nejsou stipendijní místa pro daný akademický rok nabízena.
I accept that my personal data given in this application form and its annexes would be processed while dealing with my application for granting the scholarship and stored for the needs of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic, Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and Czech National Agency for International Education and Research in compliance with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). Information about how personal data are processed was provided to me by remote access on the web ofMinistry of Education, Youth and SportsandCzech National Agency for International Education and Research .
Estoy de acuerdo con que mis datos personales presentados en este formulario y en sus anexos serán utilizados tras el proceso de trámite de mi solicitud de la beca y también estoy de acuerdo que serán archivados para el uso del Ministerio de Educación, Juventud y Deporte de la República Checa, del Ministerio del Exterior de la República Checa y del Centro de Cooperación Internacional en Educación, en cumplimiento con la regulación de la ley 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo del 27 de abril de 2016 sobre la protección de las personas físicas con respeto al procesamiento de datos personales y el uso de estos datos basándose en el Reglamento General de Protección de Datos, 95/46/EC. La información sobre el procesamiento de estos datos me fue suministrada en la página web deMinisterio de Educación, Juventud y Deportesy por elCentro de Cooperación Internacional en Educación .
Beru na vědomí, že mnou uvedené osobní údaje v tomto formuláři žádosti a přílohách k němu jsou zpracovány při vyřizování této žádosti o přiznání stipendia ze strany Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky, Ministerstva zahraničních věcí České republiky a ze strany Domu zahraniční spolupráce v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o způsobu zpracování osobních údajů mi byly poskytnuty dálkovým přístupem na webuMinisterstva školství, mládeže a tělovýchovyaDomu zahraniční spolupráce .